ഭവന വായ്പയ്ക്ക് എസ്ബിഐ പലിശ കുറച്ചു


ഭവന വായ്പ പലിശയില്‍ എസ്ബിഐ കാല്‍ശതമാനംകൂടി കുറവുവരുത്തി. 75ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ മൂല്യമുള്ള ഭവനം സ്വന്തമാക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. എസ്ബിഐയുടെ യോനോ ആപ്പുവഴി അപേക്ഷിക്കുകയുംവേണം. ഇതോടെ 30 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള ഭവന വായ്പയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശ 6.90ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
അതിനുമുകളിലുള്ള വായ്പയ്ക്ക് 7ശതമാനവുമാകും പലിശ. ഉത്സവ ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി നേരത്തെതന്നെ ഭവനവായ്പക്ക് 10 മുതല്‍ 20വരെ ബേസിസ് പോയന്റിന്റെ കുറവുവരുത്തിയിരുന്നു.
വാഹന, സ്വര്‍ണ, വ്യക്തിഗത വായ്പകള്‍ക്കുള്ള പ്രൊസസിങ് ഫീസും ബാങ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.