ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം നവംബര്‍ 13 വരെ

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കുന്ന സോവറിന്‍ ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ട് ഏട്ടാം സീരീസില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിക്ഷേപിക്കാം. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 5,177 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏഴാം സീരിസില്‍ വില 5,051
രൂപയായിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ബസ്‌ക്രിപ്ഷന് ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രുപ നിരക്കില്‍ കുറവ് ലഭിക്കും. നവംബര്‍ 9 മുതല്‍ 13 വരെ സ്‌കീമില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ആര്‍ ബി ഐ ആണ് ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടുകള്‍ ഇറക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം ഒരു ഗ്രാമാണ്. എട്ടു വര്‍ഷ കാലാവധിയുള്ള ഇതില്‍ എത്ര ഗ്രാം (തുക) വേണമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാം.
ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ബാങ്കുകള്‍, ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍, സ്റ്റോക് ഹോള്‍ഡിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണല്‍ സ്റ്റോക് എക്‌സേഞ്ച്, മുംബൈ സ്റ്റോക് എക്‌സേഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളില്‍
ബോണ്ടിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഫോം ബി യിലുള്ള റിസീറ്റ് നല്‍കും. സ്വര്‍ണത്തിന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിന് പുറമേ രണ്ടര ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കുമെന്ന നേട്ടവും ഇവിടെ നിക്ഷേപകര്‍ക്കുണ്ട്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ലോക്കിങ് പീരിയഡുണ്ട്.