കാനറബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ കൂട്ടി


റീട്ടെയില്‍ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ ഉയര്‍ത്തിയതായി കാനറ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ പലിശനിരക്ക് 2020 നവംബര്‍ 27 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. കോടിയില്‍ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കാണ് പുതിയ നിരക്ക് ബാധകമാകുക. ഇതോടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പലിശ നല്‍കുന്ന ബാങ്കായി കാനറാ ബാങ്ക്.
നിരക്ക് വര്‍ധനവിന് ശേഷം 2 വര്‍ഷത്തെ കാലാവധിയുള്ളതും എന്നാല്‍ 3 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്തതുമായ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് 5.40 ശതമാനവും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 5.90 ശതമാനവും പലിശ ലഭിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. വാര്‍ഷിക പലിശ നിരക്ക് 5.51 ശതമാനമായിരിക്കും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 6.03% പലിശ ലഭിക്കും.
3 വര്‍ഷമോ അതില്‍ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കില്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പലിശ നിരക്ക് 5.50 ശതമാനമായും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 6 ശതമാനമായും പരിഷ്‌കരിച്ചു.