രാജ്യ വ്യാപകമായി പബ്ലിക് വൈഫൈ ശൃംഖല വരുന്നു


രാജ്യ വ്യാപകമായി പബ്ലിക് വൈഫൈ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ ‘പിഎംവാണി’ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം. രാജ്യത്തെ പൊതു വൈഫൈ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സുഗമമാക്കുവാനുമാണ് പുതിയ നീക്കം.
രാജ്യത്തുടനീളം പബ്ലിക് ഡാറ്റാ ഓഫീസുകള്‍ (പിഡിഒ) വഴിയായിരിക്കും വൈഫൈ സേവനം എത്തിക്കുക. ചെറിയ കടകള്‍ക്കും പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും പിഡിഓ വഴിയായിരിക്കും വൈഫൈ സേവനം എത്തിക്കുക. ചെറിയ കടകള്‍ക്കും പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും പിഡിഓ ആവാന്‍ സാധിക്കും. പബ്ലിക് ഡാറ്റാ ഓഫീസ് അഗ്രഗേറ്റര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഇവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇവ വഴിയുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റിന് ലൈസന്‍സ് ഫീ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.