തൊഴില്‍ നിയമപരിധിയിലേക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം

കൊവിഡ് സാഹചര്യത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സേവന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഡല്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് ഓര്‍ഡറുകളുടെ കരട് തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. കരടില്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്‍ഡറുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തേടിയ ശേഷം ഇവയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കും.
300 ലധികം തൊഴിലാളികളുള്ള വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു തൊഴില്‍ കരാറാണ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ കമ്പനികള്‍ക്കും സംസ്ഥാനമോ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് ഓര്‍ഡര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്.
തൊഴിലുടമ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്കോ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പിലാക്കാമെന്നും കരട് വ്യവസ്ഥയില്‍ പറയുന്നു. ഒക്യുപേഷണല്‍ സേഫ്റ്റി, ഹെല്‍ത്ത്, വര്‍ക്കിംഗ് കണ്ടീഷന്‍ കോഡ്, 2020 പ്രകാരം വരുന്ന വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.
ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലിയ്ക്ക് ഔപചാരിക സ്വഭാവം കൈവരും. ഐടി മേഖലയുടെ കാര്യത്തില്‍ തൊഴിലുടമയും ജീവനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള കരാറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ നിയമന വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ചോ പ്രവൃത്തി സമയം തീരുമാനിക്കാന്‍ സാധിക്കും.