രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതിയില്‍ വര്‍ധന

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ജനുവരി മാസത്തില്‍ കയറ്റുമതിയില്‍ വര്‍ധന. 5.37 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 27.24 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ കയറ്റുമതിചെയ്തു. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ താല്‍ക്കാലിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണമായത്.
ഇറക്കുമതി രണ്ടു ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 42 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. വ്യാപാര കമ്മി 14.75 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറായി. ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി യഥാക്രമം 16.4 ശതമാനം (293 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍), 19 ശതമാനം (1.16 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍) എന്നിവയായി വര്‍ധിച്ചു.