നെല്ല് സംഭരണം: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 1422 കോടി രൂപ നല്‍കി

തിരുവനന്തപുരം. നെല്ല് സംഭരിച്ച വകയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട 2060 കോടി രൂപയില്‍ 1422.54 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. ഈ സീസണില്‍ ഇതുവരെ 2,49,264 കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നായി 7.30 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ നെല്ല് സംഭരിച്ചു. ഇതിന്റെ വിലയായി 2060 കോടി രൂപയാണ് ആകെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത്. അതില്‍ മാര്‍ച്ച് 28 വരെ പേ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 740.38 കോടി രൂപ സപ്ലൈകോ നേരിട്ടും 194.19 കോടി രൂപ കേരളാ ബാങ്ക് വഴി പി.ആര്‍.എസ്. വായ്പയായും ആകെ 934.57 കോടി രൂപ നല്‍കി. 2023 മാര്‍ച്ച് 29 മുതല്‍ മെയ് 16 വരെ പേ ഓര്‍ഡര്‍ നല്കിയ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് എസ്.ബി.ഐ., കാനറാ ബാങ്ക്, ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് എന്നിവയടങ്ങുന്ന കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച 700 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയില്‍ നിന്ന് തുക വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ജൂണ്‍ 30 വരെ 487.97 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.